REGULAMIN

sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady, warunki oraz tryb sprzedaży produktów za pośrednictwem sklepu internetowego www.lorino.pl prowadzonego przez Waldemara Chwałczyńskiego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE WIMAX  Waldemar Chwałczyński, NIP 7691007697

zwaną w dalszej części regulaminu „Sprzedającym”

1

Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawcą produktów znajdujących się w ofercie Sklepu internetowego jest Waldemar Chwałczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE WIMAX Waldemar Chwałczyński NIP: 7691007697.
 2. Sklep internetowy działa pod nazwą: Lorino i jest prowadzony pod adresem internetowym: www.lorino.pl .
 3. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest Sprzedaż detaliczna produktów za pośrednictwem sieci Internet, a w szczególności sprzedaż zniczy, sztucznych kwiatów, sztucznych ogni, roślin, nasion.
 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową: lorino.pl
 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego. Regulamin dostępny jest w zakładce „Regulamin” na stronie internetowej sklepu.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.
 7. Klient zobligowany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Klient zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2019.1231 z póź. zm.).

2

Definicje

 1. Sklep Internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod domeną www.lorino.pl, zwany w dalszej części regulaminu „Sklepem” lub „sklepem internetowym”.
 2. Klient/kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupó
 3. Konsument – zgodnie z definicją zawartą w treści art. 221 kodeksu cywilnego – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, działająca w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, handlową, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu; a także osoba fizyczna, która dokonując czynności związanej z prowadzona działalnością gospodarczą lub zawodową, działa także w celu niezwiązanym z tą działalnością i cel ten przeważa – która zawiera lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.)
 5. Sprzedawca – Waldemar Chwałczyński przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE WIMAX Waldemar Chwałczyński wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 7691007697.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki, zasady oraz tryb zakupów w Sklepie.
 7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieł
 9. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 11. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3

Kontakt ze sprzedawcą

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@lorino.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: 512 985 451
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 94 1020 3958 0000 9102 0277 5187
 4. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą powyższych adresów kontaktowych.
 5. Telefoniczny kontakt ze Sprzedawcą może następować w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od: 8:00 do 17:00 oraz w sobotę w godzinach od 8:00 do 15:00.

4

Usługi świadczone przez sklep

 1. Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi: sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, a w szczególności sprzedaż zniczy, wkładów do zniczy, sztucznych kwiatów, petard oraz sztucznych ogni.

5

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu jest wymagane:

– Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza)

– Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla, Safari, Google Chrome, Opera itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML)

– Posiadanie konta pocztowego e-mail.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe zakłócenia łącza, czasowe zawieszenie strony w wyniku przebudowy oraz problemy techniczne.

6

Zakupy w Sklepie

 1. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie, zamieszczone na stronie internetowej, w szczególności ich opisy stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług. Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy, które są naliczane każdorazowo indywidualnie w zależności od produktu.
 3. Wysyłka produktów w formie elektronicznej jest bezpłatna i odbywa się za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Ceny prezentowane w Sklepie mogą ulegać zmianom, w szczególności z uwagi na prowadzone czasowe akcje promocyjne, przedsprzedaż oraz wyprzedaże. Zastrzeżone powyżej uprawnienie do przeprowadzania akcji promocyjnych, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny – dla złożonego zamówienia obowiązują ceny aktualne na moment jego złożenia przez Klienta. Cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Przyjmowanie i realizacja zakupów w sklepie:
  Wybór Przedmiotu,
  II. Złożenie zamówienia,
  III. Wybór formy płatności,
  IV. Potwierdzenie złożenia zamówienia,
  V. Płatność
 6. W celu zawarcia umowy sprzedaży w Sklepie Klient nie ma obowiązku dokonywania wcześniejszej rejestracji i założenia konta w serwisie, jednakże posiada taką możliwość. Klient ma możliwość dokonania rejestracji i założenia konta w serwisie, co jednak nie wpływa na możliwość składania przez niego zamówień w Sklepie.
 7. Sprzedaż materiałów pirotechnicznych jest skierowana wyłącznie dla osób pełnoletnich i tylko osoby pełnoletnie mają prawo zakupić w sklepie internetowym pirotechnikę.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamówionego Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego

 1. Zamówienia – stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży – w Sklepie można składać poprzez dodawanie do Koszyka kolejno wybranych Produktów w Sklepie, postępując zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na stronie internetowej Sklepu. Po zakończeniu zakupów zostanie wyświetlone podsumowanie oraz wskazane zostaną możliwe sposoby płatności oraz sposoby dostarczenia towaru, jak również informacja o wysokości opłat za przesyłkę. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności i dostawy, a następnie akceptuje tak ustalone warunki umowy sprzedaży, poprzez zaznaczenie okna „zamawiam”
 2. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Od tej chwili Klient związany jest złożonym Zamówieniem.
 3. Zamówienie produktów może następować również za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w niniejszym Regulaminie oraz telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 4. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy
  i dostarczenia przesyłki dane.
 5. Towar zostanie wysłany do Kupującego po jego opłaceniu – rachunek bankowy Sprzedającego –  lub przy wyborze opcji dostawy towaru „za pobraniem”. Realizacja zamówienia nastąpi dopiero po odnotowaniu płatności przez Sprzedającego.
 6. Termin realizacji dostawy jest uzależniony od zewnętrznej firmy działającej w zakresie dostawy towarów (firmy kurierskiej), niemniej jednak średnio czas dostawy wynosi 2-3 dni robocze
 7. Sprzedający zobowiązuje się do wysyłki (nadania) zamówionego towaru w ciągu 24h od opłacenia zamówienia przez Kupującego lub wyboru opcji dostawy „za pobraniem”
 8. Na zamówione produkty Sklep wystawia paragon. W celu wystawienia faktury, przed dokonaniem zamówienia, należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: sklep@lorino.pl i zakomunikować wolę wystawienia faktury VAT z podaniem wszelkich niezbędnych danych do wystawienia faktury VAT.
 9. Dostawa produktów jest dokonywana w zależności od wyboru Kupującego za pośrednictwem następujących dostawców: InPost, Poczta Polska, pozostałe komercyjne firmy kurierskie. Istnieje możliwość dokonania dostawy zamówionego towaru również do paczkomatów w zależności od wyboru Kupującego. Ceny związane z dostawą konkretnego towaru będą widoczne w Sklepie przy realizowaniu każdego zakupu przez Kupującego.

7

Formy płatności za zamówienie

 • Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty w następujący sposób:
 • Przelew elektroniczny (e-przelewy) lub bankowy na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy w banku: PKO Bank Polski SA

– przelew elektroniczny wykonywany za pośrednictwem elektronicznego serwisu bankowego;

 • Klient może dokonać zapłaty za zamówione produkty za pobraniem przy odbiorze zamówionego Produktu na wyraźne życzenie Klienta, zgłoszone w czasie dokonywania zamówienia.

8

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni bez podania przyczyny odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Odstąpienie od umowy wywołuje następujące skutki:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 • Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli realizacje świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

9

Reklamacje

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza to możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu, w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu lub nieprawidłowym działaniem Serwisu, Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem Sklepu przy użyciu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lorino.pl
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien niezwłocznie w dniu otrzymania przesyłki poinformować o tym Sprzedawcę, wskazując jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą oraz przesyłając w pdf protokół szkody odpowiedniej firmy kurierskiej ( Protokół szkody DPD: https://protokol.dpd.com.pl/ ).
 4. Wiadomość elektroniczna powinna być zatytułowana słowem: Reklamacja.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w terminie do 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

10

Prawa autorskie

 1. W ramach zakupionych Produktów Kupujący nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Kupujący jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów:
 • udostępnianie i prezentowanie Produktów osobom trzecim,
 • publikowanie w jakikolwiek sposób i niezależnie od formy publikacji całości Produktu lub jego części bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej,
 • kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Kupującego.
 1. Kupujący zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.

11

Ochrona danych osobowych

 1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 2019 poz. 1781 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówień
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest
  Waldemar Chwałczyński prowadzący działalność gospodarczą pf.: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE WIMAX Waldemar Chwałczyński.
 4. W ramach przetwarzania danych osobowych Klientów, Sprzedawca będzie wykorzystywał w szczególności takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail.

12

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.
 4. W przypadku zaistnienia sporów związanych z realizacją umowy sprzedaży, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów ich rozwiązywania m.in. poprzez stałe polubowne sądy konsumenckie, mediacje itp. W przypadku nie skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych procedur, spory zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
 5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji przedmiotu umowy pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo oraz rzeczowo Sąd powszechny.
 6. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze Sprzedawcą.
 7. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i wchodzi w życie z dniem 07.10.2020r
Shopping Cart
Do góry